ကြမ္းရြက္ပင္ (n) = betel vine , ကြမ္းသီးပင္ (n) = areca palm

Thursday, June 19, 2014


ကြမ္းရြက္ပင္ (n) = betel vine


 ကြမ္းသီးပင္ (n) = areca palm


ယေန႔ေငြေစ်း